mây ấp iu

vòng tay chiều

ôm biển

nước lạc lòng

cho sóng nhỏ lao xao

 

ngàn năm xưa 

triệu triệu năm sau

tình yêu

nào chỉ toàn là phẳng lặng

 

cát dẫu nhẵn vẫn lăn tròn mài cát

rát rạt mình

thân vẫn cứ mài thân

17/4/2021