Những phong thư

Quá khứ

Đáng đốt?

 

Những bức hình

Xưa chụp

Cắt không?

 

Những món quà

Bây giờ

Trả lại?

 

Những con đường

Hiện tại

Long đong?