Bình yên

60x120. Chất liệu Acrylic trên toan. Tác giả Phạm Hữu Thơ. Bút danh Hoàng Tân
.

Du xuân

60x120. Acrylic trên toan. Tác giả Phạm Hữu Thơ. Bút danh Hoàng Tân.
 
Địa chỉ email: Pham Tho thoart24@gmail.com