Dan díu một điểm làm tâm
Anh bách bộ ra ràng bán kính
Hồng cúc thủy tinh ánh sáng
hạt huyền hai vệt đêm thơ
Thuở ấy là hoa
Thuở ấy là mơ
Em chói lòa sinh nhật
 
Nhỡ mai kia không chiều quĩ tích
Đường tròn ai khéo nên em
Mặt trời mặt trăng rơi xuống thành sen
ngái vào quên lãng
ánh sáng thủy tinh hạt huyền thác loạn
Anh bách bộ một mình sinh nhật cây xanh
mắc cỡ tay anh
.
/