Ra giêng, anh chẳng còn thơ

Lòng như gốc rạ đứng trơ giữa đồng.

Đêm sâu! Đất ủ giấc nồng

Sáng ra, vài đóa sương bồng bềnh giăng!

                                               (29/01/2021)

                                 Nguyễn Thanh Phong