Biết em mang cả cuộc đời
Gởi anh. Em chẳng tính lời lãi chi

Nắng mưa có hạn có kì
Tuổi xuân hao hớt có đi không về!

Tình mình tựa mảnh trăng quê
Tỏ - mờ, tròn - khuyết cũng về vườn xưa.

May! Đời em chẳng bán mua
Chứ đà trượt giá ... anh thua trắng đời!

Lấy gì trả nổi em ơi?
Chút tình yêu đến tàn hơi ... cùng về!

( 20 / 6 / 2019 )
Nguyễn Thanh Phong - Bình Thuận