Nhà triết học nói về một vấn đề

Dường như phức tạp hơn chính nó

Anh phân tích và giải thích

Biện chứng - hoang mang

 

Nhà thơ cảm nhận một sự việc hiện tượng

Không đầu không cuối

Ai cũng hiểu hoặc không hề ai hiểu

Những chiều kích tư duy

 

Độc giả đọc nhà triết học và nhà thơ

Bằng lăng kính chủ quan

Đầy khách quan

Họ gấp sách lại ngay khi đọc phải những thứ từa tựa triết học và na ná thơ.