Khung cửa sổ chỉ khép một nửa
trăng một nửa
đêm một nửa
tôi vấp vào em thôi cũng mất một nửa đời.
                                                                                      Khét