Nhập mộng đơn côi

Ám hồn đêm nay

Mặt trắng tóc dài hai hố đen

Phơ phất trăng suông

Ánh lạnh soi nặng hồn

Không dung nhan

Trước cửa đứng gọi người về địa ngục

Không tiên không tục

Một bóng ma hiện lên từ đáy vực

Đứng lặng im ngay bia mộ hằng đêm

Ma chữ? Ma người?

Không biết

Lặng đứng lặng nhìn

U hồn hiện thực

Đầu đêm đến tà trăng

Bãi tha ma chấp chới muôn vì sao

Mảnh giấy trắng chờn vờn trong gió

Hồn ai u uất đến đầu thai

Hay bóng chữ hiện về đòi nợ?

Tàn đêm trăng lặn

Trên bia mộ tuổi tên còn

Bóng ma chữ đứng gợi hồn người xưa !