Nhân đầu năm mới, xin giới thiệu tóm tắt bài nghiên cứu về Truyện Kiều in trong quyển sách của tôi sắp phát hành trong đó có nêu ra hai giải thưởng đều 6 triệu đồng cho những ai tìm được 6 và 7 câu Kiều bí ẩn.

Trong bài này ta gọi độ dài của từ định nghĩa trước đây là "cỡ". Thí dụ, từ "Kiều" có độ dài hay cỡ là 4. Từ tiếng Việt có 7 cỡ khác nhau từ 1 đến 7. Các từ có cỡ nhỏ nhất bằng 1, như các từ a, ả, ý …, hay viết in cũng vậy, như : A, Ý... Từ tiếng Việt có nghĩa duy nhất, có cỡ lớn nhất bằng 7 là từ nghiêng.

Định nghĩa cỡ của câu:

Cỡ của một câu Kiều là một dãy số gồm lần lượt là cỡ của các từ trong câu. Thí dụ, cỡ của hai câu Kiều đầu tiên là: 435352 và 33344244. Ta cũng nói, đây là cỡ của câu lục đầu tiên và của câu bát đầu tiên trong Truyện Kiều, và thể hiện như cách viết sau đây:

 1. Trăm năm trong cõi người ta 435352
 2. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau 33344244

Những câu Kiều có cùng một cỡ như nhau được gọi là đồng cỡ. Thí dụ:

 1. Sắc đành đòi một, tài đành họa hai 34333433
 2. Một mình thì chớ hai tình thì sao 34333433,

là hai câu bát đồng cỡ: 34333433 và

 1. Gần xa nô nức yến anh 322333
 2. Thệ sư kể hết mọi lời 322333

là hai câu lục đồng cỡ : 322333.

Theo cách tính này, hai câu đồng cỡ trùng nhau về dộ dài của câu và của các từ ở các vị trí tương ứng trong câu . Ta cũng nói, câu 45. đồng cỡ với câu 2307.

Một câu Kiều không đồng cỡ với bất kỳ một câu Kiều nào khác được gọi là riêng cỡ. Một câu Kiều đồng cỡ với ít nhất một câu Kiều khác thì cũng được gọi chung là câu đồng cỡ. Như vậy, 3254 câu Kiều được chia thành hai loại: đồng cỡ và riêng cỡ.

Định nghĩa cỡ của cặp lục bát:

Cỡ của cặp lục bát là hai hàng số là cỡ của câu lục và cỡ của câu bát. Thí dụ, cỡ của cặp lục bát Kiều đầu tiên là:

435352

33344244

Một cách tự nhiên, hai cặp lục bát Kiều được gọi là đồng cỡ nếu cỡ của chúng trùng nhau. Một cặp lục bát Kiều không đồng cỡ với bất kỳ cặp nào khác được gọi là riêng cỡ.

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra và thống kê tất cả những nhóm câu lục đồng cỡ khác nhau, những nhóm câu bát đồng cỡ khác nhau và trả lời các câu hỏi: Có bao nhiêu câu lục và câu bát riêng cỡ trong Truyện Kiều ? Liệu có hai cặp lục bát Kiều đồng cỡ với nhau không, hay tất cả 1627 cặp lục bát Kiều đều là riêng cỡ ? Sau đây lần lượt là những kết quả.

Những nhóm câu lục đồng cỡ hai câu

Đây là tất cả 153 nhóm đồng cỡ khác nhau với 2 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được dánh dấu từ A1 đến A153: 

A1.

 1. Gần xa nô nức yến anh 322333
 2. Thệ sư kể hết mọi lời 322333 

A2.

A152.

 1. Thưa nhà huyên hết mọi tình 435334
 2. Thân sao nhiều nỗi bất bằng 435334 

A153.

Hai câu lục đồng cỡ bí ẩn. 

Những nhóm câu lục đồng cỡ ba câu

Đây là tất cả 72 nhóm đồng cỡ khác nhau với 3 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được dánh dấu từ B1 đến B72: 

B1.

 1. Vân rằng: Chị cũng nực cười 343434
 2. Anh hùng mới biết anh hùng 343434
 3. Đại quân đồn đóng cõi đông 343434 

B2.

B72.

 1. Bây giờ mới rõ tăm hơi 333233
 2. Một sân đất cỏ dầm mưa 333233

3079. Một lời tuy có ước xưa 333233 

Những nhóm câu lục đồng cỡ bốn câu 

Đây là tất cả 21 nhóm đồng cỡ khác nhau với 4 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ C1 đến C21:

C1.    

 1. Rằng: Lòng đương thổn thức đầy 445443
 2. Nàng rằng: Chiếc bách sóng đào 445443
 3. Giật mình thoắt tỉnh giấc mai 445443
 4. Giọt châu thánh thót quẹn bào 445443 

C2.

C20.

 1. Một đời được mấy anh hùng 334334
 2. Máu rơi thịt nát tan tành 334334
 3. Oan kia theo mãi với tình 334334
 4. Đến nơi đóng cửa cài then 334334 

C21:

Bốn câu lục đồng cỡ bí ẩn

Những nhóm câu lục đồng cỡ năm câu 

Đây là tất cả 13 nhóm đồng cỡ khác nhau với 5 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ D1 đến D13:

D1.

 1. Nổi danh tài sắc một thì 343333
 2. Mối càng vén tóc bắt tay 343333
 3. Quá chơi lại gặp hồi đen 343333
 4. Nỗi nàng nhớ đến bao giờ 343333
 5. Dẫu rằng vật đổi sao dời 343333 

D2.

D13.

Những nhóm câu lục đồng cỡ sáu câu

Đây là tất cả 13 nhóm đồng cỡ khác nhau với 6 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ E1 đến E13:

E1.

 1. Cùng nhau lẻn bước xuống lầu 443453
 2. Thực tang bắt được dường này 443453
 3. Thấy nàng lạt phấn nhàm son 443453
 4. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời 443453
 5. Trót lòng gây việc chông gai 443453
 6. Nàng rằng: Gia thất duyên hài 443453

E2.

E13.

Những nhóm câu lục đồng cỡ bảy câu

Đây là tất cả 6 nhóm đồng cỡ khác nhau với 7 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ F1 đến F6:

F 1.

 1. Thời trân thức thức sẵn bày 444433
 2. Nàng rằng: Trời thẳm đất dày 444433
 3. Lặng nghe thấm thía gót đầu 444433
 4. Sinh rằng: Chút phận bọt bèo 444433
 5. Nghĩ điều trời thẳm vực sâu 444433

3021.Tính rằng sông nước cát lầm 444433

 1. Nàng rằng: Chút phận hoa rơi 444433 

F2.

….

F6. 

Những nhóm câu lục đồng cỡ tám câu 

Đây là tất cả 2 nhóm đồng cỡ khác nhau với 8 câu lục đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ G1 đến G2: 

G1.

 1. Làn thu thủy, nét xuân sơn 334343
 2. Mây Tần khóa kín song the 334343
 3. Sân Lai cách mấy nắng mưa 334343
 4. Đêm thu khắc lậu canh tàn 334343
 5. Tin nhà ngày một vắng tin 334343
 6. Gió cao ngọn lửa càng cao 334343
 7. Lựa lời nàng mới thưa qua 334343
 8. Làm cho sống đọa thác đày 334343 

G2.

 1. Một lời nói chửa kịp thưa 333434
 2. Hài văn lần bước dặm xanh 333434
 3. Bấy lâu mới được một ngày 333434
 4. Đêm thu một khắc một chầy333434
 5. Sân hòe đôi chút thơ ngây333434
 6. Cầm tay dài ngắn thở than 333434
 7. Bốn dây như khóc như than 333434
 8. Kim thì cải nhậm Nam Bình 333434 

Những nhóm câu bát đồng cỡ hai câu 

Đây là tất cả 65 nhóm đồng cỡ khác nhau với 2 câu bát đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ H1 đến H65: 

H1.

 1. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh 34444334
 2. Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng 34444334 

H2.

H58.

Hai câu bát đồng cỡ bí ẩn 

H59.

Hai câu bát đồng cỡ bí ẩn

H60.

H65.

Những nhóm câu bát đồng cỡ ba câu 

Đây là tất cả 9 nhóm đồng cỡ khác nhau với 3 câu bát đồng cỡ với nhau trong mỗi nhóm, được đánh dấu từ I1 đến I9: 

I1.

 1. Sinh thì dạo gót sân đào vội ra 43333332
 2. Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ 43333332
 3. Thấy hiu hiu gió thì hay chị về 43333332 

I2.

I8.

 1. Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai 34443443
 2. Một mình mình biết một mình mình hay 34443443
 3. Một gian nước biếc mây vàng chia đôi 34443443 

I9.

Ba câu bát đồng cỡ bí ẩn. 

Nhóm câu bát đồng cỡ bốn câu 

Đây là nhóm câu bát đồng cỡ duy nhất với 4 câu bát đồng cỡ với nhau được đánh dấu J1: 

J1.

 1. Làm cho, cho hại cho tàn cho cân 33333333

1716. Cửa nhà đâu mất lâu đài nào đây  33333333

 1. Bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay 33333333
 2. Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan 33333333 

Tổng kết

Như trên đã thống kê, có tất cả 280 nhóm câu lục đồng cỡ khác nhau với 807 câu  lục đồng cỡ và như vậy 820 câu lục còn lại trong Truyện Kiều đều là riêng cỡ.

Có tất cả 75 nhóm câu bát đồng cỡ khác nhau với 161 câu bát đồng cỡ và như vậy 1466 câu bát còn lại trong Truyện Kiều đều là riêng cỡ. Tính chung, trong 3254 câu  Kiều có 968 câu đồng cỡ và 2286 câu riêng cỡ, tức là có riêng cỡ của mình.

 Một phát hiện đặc biệt thú vị là Truyện Kiều không hề có bất kỳ hai cặp lục bát nào đồng cỡ với nhau, nghĩa là tất cả 1627 cặp lục bát Kiều đều là riêng cỡ. Việc kiểm chứng điều này chắc chắn là mất rất nhiều thời gian và phức tạp, là khó và phức tạp gần như chính quá trình tìm và phát hiện ra nó. Tuy nhiên số cặp lục bát Kiều 1627 không phải là quá lớn nên, trên lý thuyết, ai cũng có thể kiểm chứng được. Khẳng định trên có lẽ là khả tin đối với bạn đọc và tưởng chừng đơn giản, nhưng tôi chỉ có được một chứng minh dạng tường minh dài đến hơn 400 trang, không thể dẫn ra đây. Không biết có ai có thể có chứng minh tường minh khác và ngắn hơn không? 

Giải thưởng thứ nhất

Giải này 6 triệu đồng, tác giả dành tặng cho người đầu tiên tìm được ba nhóm bí ẩn A153, H58 và H59 gồm 2 câu lục và 4 câu bát đồng cỡ. 

Giải thưởng thứ hai

Giải này, cũng 6 triệu đồng, tác giả dành tặng cho người đầu tiên tìm được hai nhóm bí ẩn C21 và I9 bao gồm 4 câu lục và 3 câu bát đồng cỡ.

Lời giải yêu cầu đồng thời gửi về:

 huyvietnguyen@gmx.net và dangbai.hoikieuhoc@gmail.com

 Lưu ý. Vì có rất nhiều bản Kiều khác nhau nên có thể tồn tại hơn 2 lời giải. Vì vậy có cho thêm các số kiểm tra để người tham gia có thể kiểm tra xem lời giải tìm ra có trùng với lời giải được nhận thưởng hay không. Số kiểm tra cho giải thứ nhất là 12800 bằng tổng của sáu số thứ tự của hai  câu lục đồng cỡ bí ẩn và của bốn câu bát đồng cỡ bí ẩn. 

  Trong giải thứ hai, tổng của tất cả bảy số thứ tự của bốn câu lục đồng cỡ bí ẩn và của ba câu bát đồng cỡ bí ẩn là 12978.

  Chính nhờ hai số kiểm tra này mà người tham gia giải có thể tìm ngay lời giải mà không cần biết đến danh sách 955 câu đồng cỡ được nêu ra và thống kê trong bài in đầy đủ. Tuy nhiên khi có quyển sách trong tay ta có thể gạch bỏ 955 câu này và việc tìm lời giải sẽ có phần nhanh hơn ít nhiều.

 Giải dự tính được trao vào dịp kỷ niệm 10 năm Hội Kiều Học Việt Nam 2021. Đến 30 tháng 6 năm 2022, nếu vẫn chưa ai có lời giải đúng thì tác giả sẽ công bố lời giải.

Nguyễn Huy Việt

01.01.2021