Con về thăm lại nhà xưa
Cha - giờ lẻ bóng, mẹ - vừa đi xa
Chiều vương hương khói la đà
Không gian quạnh quẽ, buồn xa xót lòng !