Nắng vàng trải nhẹ bờ sông

Tôi về Phù Cát  nghiêng lòng gió lay

Lối vườn bưởi đã trĩu cây

Hàng cau trước ngõ xanh ngày đơm hoa.

 

Thềm sân  ríu rít đàn gà

Ngậm ngùi  bóng mẹ  lần qua bốn mùa

Ruộng vườn xanh tận ngày xưa

Mẹ già đã khuất như chưa … vẫn còn.

 

Hạt mưa thổn thức lối mòn

Từ sông ra biển từ nguồn ra sông

Ngàn xưa  gạn đục khơi trong

Quê hương như chảy vào lòng ngàn sau!