* Kính tặng các  thầy cô    giáo

Nhánh sông! Một nhánh sông gầy
Một trời thơ mộng đong đầy thuyền nan
Đò ngang! Bến đợi đò ngang
Phương trời viễn mộng xốn xang lòng thuyền.

Tháng ngày con nước triền miên
Lắng trong dòng chảy niềm riêng cồn cào
Đã qua sóng gió ngày nào
Đời như dâu bể… chiêm bao vô thường.

Giờ trong khát vọng đời thường
An nhiên làm kẻ đưa đường qua sông
Dãi dầu gạn đục, khơi trong
Cũng là duyên nghiệp - gửi lòng gió bay!

Nhánh sông - một nhánh sông gầy
Mà tâm vô lượng ru hoài dòng trôi!

.

/