Chiều làng ọc ạch bước trâu

Nắng xuôi miền lạ gối đầu xe rơm

Cô trăng chừng tuổi cánh buồm

Bến vui không đậu

Bến buồn lại neo…